เลือกรายการ:
เปิดให้บริการรักษาการแพทย์ทางไกล
คุณตาเอี่ยม-คุณยายแข ปริปุรณะ
มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 450,000 บาท
คุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ
บริษัททีโอเอ มอบเงิน 349,000 บาท
บริษัทพรประเสริฐมอเตอร์ มอบเงิน 1 ล้านบาท
ทันตแพทย์อัจฉรา ชัยสันติตระกูล 250,000 บาท

กดติดต่อบริจาค>> จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ [News]

ข่าวทั้งหมด...

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ

  ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบ
  การคัดแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน (ธนิษฐา ยศปัญญา)

   ผลการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยความสุข 5 มิติ
  ในวิทยาลัย ฒ ไทกะเลิง
(อรุณรัตน์ เชื้อตาเคน)

   ITA 2566

ส่งข้อร้องเรียน/เสนอแนะการให้บริการ

สำหรับเจ้าหน้าที่:For Officials

  สถิติ/รายงาน[Medical statistics]

  ระบบลงเวลาทำงานประจำวัน/เอกสารเวียนอิเล็กทรอนิกส์

  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย/อัตราการครองเตียง[ปี63-65]

  ข้อมูลโรคพบบ่อย:High Volume [ปี63-65]

  สรุปจำนวนฉีดวัคซีนโควิด แยกเข็ม รายหมู่ ต.ดอนตาล

  สรุปประชากรกลางปี กค.65(อ.ดอนตาล)

  จัดการข้อมูล :สำหรับผู้ดูแลระบบ

  ระบบเอกสารเวียนดิจิทัล :Document Digital

  ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ :News

  ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ

  ประวัติข้าราชการ กพ.

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร

  ความร่วมมือสาธารณสุข 3 จังหวัด 3 ประเทศ :MSQ

  เว็บไซต์ชายแดน เขตสุขภาพที่ 10

  เว็บไซต์ศูนย์อาเซียน สสสจ.มุกดาหาร

  ระบบ Muk Claim

  ระบบบัญชี รพ.สต.ออนไลน์