เลือกรายการ:
250 หมู่ 7 ถ.ดอนตาล-ชานุมาน ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
5 ตค.63 ลูกหลาน คุณตาเอี่ยม-คุณยายแข ปริปุรณะ
มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่าทั้งสิ้น 450,000 บาท
24 ธค.62 คุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ
ประธานกรรมการบริษัททีโอเอ มอบเงิน 349,000 บาท
บริษัทพรประเสริฐมอเตอร์ มอบเงิน 1 ล้านบาท
ทันตแพทย์หญิงอัจฉรา ชัยสันติตระกูล 250,000 บาท

กดติดต่อบริจาค>> จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ [News]

ข่าวทั้งหมด...

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ

  ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบ
  การคัดแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน (ธนิษฐา ยศปัญญา)

   ITA 2564

ส่งข้อร้องเรียน/เสนอแนะการให้บริการ

สำหรับเจ้าหน้าที่:For Officials

  โรงพยาบาลดิจิทัล :Digial Hospital

  ลงเวลา,เงินเดือน,เอกสารเวียน

  สถิติผู้ป่วย/อัตราการครองเตียง[63-65]

  โรคพบบ่อย [63-65]

  จัดการข้อมูล :สำหรับผู้ดูแลระบบ

  ระบบเอกสารเวียนดิจิทัล :Document Digital

  ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ :News

  ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ

  ประวัติข้าราชการ กพ.

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร

  ความร่วมมือสาธารณสุข 3 จังหวัด 3 ประเทศ :MSQ

  เว็บไซต์ชายแดน เขตสุขภาพที่ 10

  เว็บไซต์ศูนย์อาเซียน สสสจ.มุกดาหาร

  ระบบ Muk Claim

  ระบบบัญชี รพ.สต.ออนไลน์