โรงพยาบาลดิจิทัล
Digital Hospital
โรงพยาบาลดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
Version 1.01 June-2020

เลขบัตรประชาชน :  
รหัสผ่าน :  


# โปรดอ่าน : ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่มีมาตรการป้องกัน
การเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550)