ศูนย์ป้องกันโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
Data Muk Application

ประจำวันที่: 15-06-2564 เวลา: 03:59

ประกาศการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำหรับ สสจ/รพ./สสอ./รพ.สต.

สำหรับประชาชนทั่วไป

ประเมินอาการตนเอง 14 วัน

คิวอาร์โค้ด สำหรับประชาชนทั่วไป

ประเมินอาการตนเอง 14 วัน

หรือที่ : clouddontanhos.com/login_checkfever.php